Betingelser

Betingelser

Som medlem af foreningen kan optages medlemmer, som driver deres aktivitet i 3390 Hundested.

Enhver erhvervsdrivende, fond eller forening, hvis interesser skønnes forbundne og forenelig med foreningens formål.

Andre hvis interesser skønnes forbundne og forenelige med foreningens formål.

Ansøgning om medlemskab rettes skriftlig til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer derefter afgørelse om, hvorvidt ansøgerne lever op til betingelserne for medlemskab.

Såfremt bestyrelsen afslår optagelse kan ansøgeren forlange afgørelsen forelagt på førstkommende generalforsamling.

Ved indmeldelse godkender du samtidig at dine oplysninger gemmes og at vi må sende mails i form af mødeindkaldelser og nyheder.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel til udgangen af et regnskabsår til bestyrelsens formand.

Såfremt et medlem ophører med at drive aktiviteter i Hundested-området, ophører medlemskabet dog samtidigt hermed ved bestyrelsen skriftlige meddelelse herom til medlemmet. Bestyrelsens afgørelse kan dog indbringes for generalforsamlingen.

En erhverver af den udtrædendes aktivitet kan dog på begæring indtræde i medlemskabet.

Eventuelt indbetalt kontingent refunderes ikke.

Medlemskontingent

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

 

Læs alle vedtægter

body-bg-01